bycj.net
当前位置:首页 >> 以函数形式实现数组 >>

以函数形式实现数组

#include void revertArray(int num[], int n){int *pi = num; //先到第0个元素int *pj = num + n - 1;; //先到最后一个元素int temp;while (pi < pj){temp = *pi;//这里三个语句是交换*pi =*pj;*pj = temp;pi++;pj--;}}int main(){int array1[1...

#includeint main(){int a[5][5],trans[5][5],b[5][2],c[5][2],sum=0,i,j,k,temp;for(i=0;i

函数名: stpcpy 功 能: 拷贝一个字符串到另一个 用 法: char *stpcpy(char *destin, char *source); 程序例: #include #include int main(void) { char string[10]; char *str1 = "abcdefghi"; stpcpy(string, str1); printf("%s\n", string); r...

C语言是做不到的,只能压指针。C++可以做到。

你也没说什么编程语言啊,给个c语言版本 #include float average(float *ss, int n) { int i; float sum = 0; for(i=0; i

编程语言: void Chg_Array(int array[], int size, int value) { int i; for(i=0;i

#includeinline int maxn(int *p,int n){ int i,maxnum=p[0]; for(i=1;imaxnum)maxnum=p[i]; return maxnum;}int main(){ int a[100],n,i; scanf("%d",&n); for(i=0;i

数组作函数形参,函数可以写: (1)void Evaiuate(int iArrayName[10]){}; (2)void Evaiuate(int iArrayName[]){}; 调用: int iArray[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; (1) Evaiuate( iArrayName); // 实参只需写数组名, 同一类型,数组大小必须...

为什么这种写法 用汇编写程序的无非为了速度add否则真是无聊 比如高级语言赋值 dim a a=b+16 转为汇编大致是 mov eax,0 定义变量a mov ebx,f add ebx。。。。。。。等等加法运算 最后 mov eax,ebx 比如就申明变量高级语言要先mov eax,0,这...

Private Sub Command1_Click() Dim a(9) As Integer Text1.Text = "" For i = 1 To 9 a(i) = CInt(InputBox("请输入1~9:(第 " & i & " 个数:")) Text1.Text = Text1.Text & a(i) If i Mod 3 = 0 Then b = vbCrLf Else b = " " Text1.Text = Te...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com